Rešenje za velike ili bezbednosno zahtevne instalacije video nadzora

O čemu treba voditi računa prilikom dizajna sistema IP video nadzora?

Dizjan sistema IP video nadzora treba da je takav da ne postoje limitacijie u pogledu kasnijeg skaliranja-proširenja sistema. Arhitektura treba da je fleksibilna i distribuirana. Ako planiramo sistem video nadzora baziran na Milestone XProtect VMS-u neophodno je korišćenje izdvojenih-namenskih servera za pojedine servise (management server, event server, recording server…). Obezbediti centralizovano mesto za skladištenje serverskih i klijentskih konfiguracija. Obezbediti jedinstvenu bazu za upravljanje i klijentima i konfiguraciju sistema.

U ovakvom sistemu visoka dostupnost svih komponenti sistema je od krucijalnog značaja, a naročito Milestone Management servera i SQL baze.

Visoka dostupnost – redudantnost sistema

Bilo da su u pitanju velike instalacije sa više stotina kamera ili instalacije sa većim brojem lokacija odvojen Milestone Management server je preporuka odnosno neophodnost. Milestone Management server služi za upravljanje čitavim sistemom video nadzora (menadžment kamera, korisnika, rekording servera…) i njegova dostupnost-redudantnost u takvim sistemima je od vitalnog značaja. Milestone XProtect VMS koristi Microsoft SQL bazu za sladištenje svih podataka sistema i potrebno je obezbediti i njenu dostupnost/redudantnost.

Kako se obezbeđuje redudantnost sistema?

Načešće je u pitanju kombinacija hardverskih i softverskih rešenja i zaštite.

Sa softverske strane pribegava se failover konfiguraciji servera-servisa, a to zahteva i dodatni hardver – dodatni serveri, redudantna napajanja, veći broj diskova u RAID konfiguraciji, dodatni mrežni adapteri, dodatni svičevi, dodatni storidž…

Kreira se Milestone/Microsoft Failover Cluster

Šta se dobija Milestone / Microsoft Failover Cluster-om

Visoka dostupnost sistema u slučaju hardverskog otkaza – ukoliko postoji problem sa hardverom na kome je instaliran pojedinačni Management server i SQL baza moguće je nastaviti rad na redudantnom hardveru bez prekida u radu dok se ne otkloni hardverski problem.

Olakšan upgrade i bezbednosne nadogradnje – u slučaju da je neophodno uraditi nadogradnju pojedinačnog, sistema bilo sistemsku ili bezbednosnu, to načešće zahteva neko duže vreme u kome će sistem biti nedostupan. Korišćenjem Falover Cluster tehnologije ove aktivnosti su znatno olakšane bez nepotrebnih prekida u radu sistema.

Veza bez prekida – s obzirom da se klijenti i aplikacije konektuju na Failover Cluster putem deljene IP adrese klastera, u slučaju otkaza jednog servera ne dolazi do prekida komunikacije odnosno klijenti i aplikacije nisu ni svesni tog prekida.

Koji je princip Failover Cluster-a? Šta je sve potrebno? Koja je uobičajena arhitektura?

Milestone Xprotect redudantnost i visoka dostupnost sistema se postiže korišćenjem Windows Server Failover Clustering tehnologije (WSFC). U teoriji za kreiranje WSFC minimalno su potrebne 3 komponente 2 servera i deljeni storage kao na slici ispod. Detaljniji opis načina kreiranja Failover Clastrera je opisan u sledećem dokumentu – Milestone Systems : Failover clustering

U praksi WSFC softversko rešenje da dostizanje visoke dostupnosti sistema ali pri tome je neophodno voditi računa i o hardverskoj dostupnosti / redudantnosti pojedinih komponenti što jednostavnu sliku br1 poprilično usložnjava/komplikuje a samim time i poskupljuje naizgled jednostavan sistem. Na slici nije predstavljen način obezbeđenja redudantnosti storidža i mrežne infrastrukture. Redudantni linkovi, swičevi kao i redudantni storage sitemi predstavljaju vrlo značajan deo investicije ako ne i veći. Slika ispod prikazuje malo detaljnije neophodni hardver.

NETEYE M300HA – u čemu razlika?

Optimizacijom hardvera, korišćenjem virtualizacije i Hyper Converged Infrastructure (HCI) tehnologije NETEYE M300HA predstavlja jedinstveno rešenje za kreiranje visoko dostupnog sistema video nadzora baziranog na Milestone Xprotect VMS-u.

U NETEYE M300HA kalsteru se nalaze sve tri koponente WSFC rešenja – Falover serveri, Failover networking i Failover storage. Pored toga što je ovo rešenje minimum 50% jeftinije,  jednostavnost prilikom dizaniranja sistema je odlika i princip na kome insistiramo u svim NETEYE proizvodima.

Kao i sve NETEYE proizvode i NETEYE M300HA Milestone failover claster dobijate preinstaliran i testiran – spreman za ugradnju!

NETEYE serveri su međusobno povezani u kalaster putem interne 10G mrežne infrastrukture tako da nije neophodna dodatna redudantna mrežna oprema za povezivanje servera. Interni RAID Storage u serverima je u međusobnom klasteru putem interne 10G mreže. U slučaju otkaza bilo koje komponente sistema redudantna komponenta drugog sistema automatski preuzima rad, a u slučaju otkaza bilo kog kompletnog servera drugi automatski u potpunosti preuzima celokupan rad sistema.

Share this post